Opłaty, ceny i wartości w gospodarce nieruchomościami w świetle aktualnych uwarunkowań prawnych wynikających ze zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzeniu w sprawie wyceny nieruchomości;

Termin szkolenia: 12 – 13 kwietnia 2024 r. (szkolenie 2-dniowe)

 Miejsce szkolenia:  Hotel Poznański ul. Krańcowa 4 Luboń (wjazd od ul. 3 Maja) . Postój przy hotelu bezpłatny

Spotkanie autorskie z Marianem Wolaninem, autorem publikacji dotyczących cen, opłat i wartości w gospodarce nieruchomościami oraz współautorem najnowszego komentarza do ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Prowadzący spotkanieZenon Marczuk. Formuła spotkania polegać będzie na przedstawieniu  zagadnień wynikających z aktualnych uwarunkowań prawnych dotyczących wyceny nieruchomości, w szczególności na tle nowego rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości oraz ustaw dotyczących ustalania opłat, cen i odszkodowań w gospodarce nieruchomościami.

Tematyka spotkania obejmować będzie wybrane zagadnienia wynikające z aktów prawnych, dotyczące w szczególności:

 • ogólnych uwarunkowań dotyczących czynności szacowania, wynikających z rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości:
 • zdefiniowanie rodzajów rynku
 • problematyka oględzin nieruchomości
 • warunki zawarcia transakcji
 • dane identyfikujące nieruchomości – interes prawny rzeczoznawcy w pozyskiwaniu danych z ewidencji gruntów i budynków
 • opłat adiacenckich
 • parametryczne podejście do określania wartości dotyczące opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości (?) w wyniku podziału nieruchomości
 • brak jednoznacznych rozwiązań dotyczących kwestii sumowania wartości działek dla stanu przed i po podziale nieruchomości
 • problematyka dotycząca uwzględniania infrastruktury technicznej planowanej do wybudowania przy scaleniu i podziale nieruchomości
 • uwarunkowania prawne i metodyczne oraz wątpliwości interpretacyjne dotyczące opłat adiacenckich „infrastrukturowych” - m.in. stworzenia warunków do korzystania z infrastruktury i dat z tym związanych, zasięgu nieruchomości objętej wpływem infrastruktury technicznej, odległości nieruchomości od urządzeń infrastruktury technicznej itp.
 • opłat planistycznych
 • czynności rzeczoznawcy majątkowego związane z aktualną dyspozycją art. 154 ugn odnośnie uwzględniania przeznaczenia nieruchomości
 • uwzględnianie uwarunkowań wynikających z faktu istnienia tzw. luki planistycznej
 • wątpliwości interpretacyjne dotyczące pojęć „wykorzystywanie terenu”, „faktyczny sposób użytkowania”, „potencjalne możliwości wykorzystywania” itp.
 • odszkodowań i wartości z tym związanych
 • co dalej z tzw. zasadą korzyści?
 • opłat i wartości związanych z prawem użytkowania wieczystego
 • trwała zmiana sposobu korzystania z nieruchomości – uwarunkowania prawne
 • konieczność uwzględnienia celu na jaki nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste – czy zawsze i w jakim zakresie?
 • potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego – nie skorygowana rozbieżność pomiędzy przepisami ugn a rozporządzeniem w sprawie wyceny

Przedstawione zostaną również aktualne informacje dotyczące powołanego przy Komisji Arbitrażowej PFSRM Kolegium Arbitrażowego, stwarzającego możliwość odniesienia się przez to gremium do oceny sporządzonej przez Zespół Oceniający w trybie art. 157, w przypadku kwestionowania tej oceny przez Autora operatu szacunkowego.

W odniesieniu do poszczególnych zagadnień, z wyjątkiem tematu dotyczącego Kolegium Arbitrażowego, przedstawione będzie orzecznictwo sądów powszechnych i administracyjnych.

Forma szkolenia:  8 godzin wykładów, 8 godzin warsztatów spełniających wymogi §2 Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25.04.2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych; Uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu w liczbie 16 h, co przekłada się na 8 pkt. przeliczeniowych.