Aktualności

Koleżanki i Koledzy,


Pozwalając Wam na zaplanowanie sobie czasu na rok szkoleniowy, przekazujemy harmonogram szkoleniowy na 2020 r. Planujemy zapewnić dla Was cykl szkoleń, który umożliwi uzyskanie niezbędnego minimum w ramach przepisów o doskonaleniu kwalifikacji zawodowym. W 2020 r., nadal limit ten wynosi 12 punktów, z czego nie mniej niż 6 należy uzyskać w drodze uczestnictwa w szkoleniach o charakterze warsztatowym organizowanym przez organizacje zawodowe. Okres „rozrachunkowy” obejmuje czas od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Prosimy o kompleksowe całoroczne planowanie gromadzenia punktów za szkolenia, aby uniknąć sytuacji braku możliwości zapewnienia miejsc dla wszystkich chętnych. Nie jesteśmy w stanie zapewnić miejsc wszystkim członkom Stowarzyszenia na każdorazowym szkoleniu, co będzie wiązało się z uwzględnianiem kolejności zgłoszeń.

W roku 2020 r. planowane są następujące terminy i formy szkoleń:

  • 8-11 marca szkolenie wyjazdowe w formie warsztatów (4 godzin warsztatów – 2 punkty szkoleniowe) w ramach XXI Narciarskich Mistrzostw Polski Rzeczoznawców Majątkowych w Czarnej Górze;
  • 23 marca szkolenie w formie wykładów tematycznych (8 godzin wykładów – 4 punkty szkoleniowe) w Poznaniu;
  • 19 czerwca szkolenie w formie warsztatów (8 godzin warsztatów – 4 punkty szkoleniowe) w Poznaniu;
  • 3-5 września szkolenie wyjazdowe w formie warsztatów (18 godzin warsztatów – 9 punktów szkoleniowych) w ośrodku SUŁKOWSKI Conference Resort, Boszkowo-Letnisko;
  • 27 października szkolenie w formie wykładu (8 godzin wykładów – 4 punkty szkoleniowe) w Poznaniu;
  • 15 grudnia szkolenie w formie wykładu i warsztatu (2 godzin wykładów – 1 punkt szkoleniowy, 6 godzin warsztatów – 3 punkty szkoleniowe) w Poznaniu.

Jesteśmy na etapie ustalania prelegentów i organizacji miejsc dla przeprowadzenia poszczególnych szkoleń. O wszystkich tych ustaleniach będziemy informowali Was na bieżąco w miarę postępu prac – zbiorczo na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz przed poszczególnymi wydarzeniami mailowo.


W imieniu Rady Stowarzyszenia
Adrianna Szarafińska

 

 

 

20.02.2019 r., w siedzibie Stowarzyszenia, w gronie zainteresowanych tematyką członków naszego Stowarzyszenia, omówiono ewentualne skutki wejścia w życie ustawy z 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz jej nowelizacjami dla rynkowych wartości nieruchomości mieszkalnych zabudowanych oraz nieruchomości lokalowych.

Głównym problemem, jaki był omawiany, była konieczność zweryfikowania przez rzeczoznawcę majątkowego, na prośbę zleceniodawców (w tym np. komorników, sądy), czy wykonane w minionym okresie operaty szacunkowe dotyczące rynkowych wartości nieruchomości zabudowanych, których grunt pozostawał w UW oraz nieruchomości lokalowych, posiadających udział w prawie UW, w świetle aktualnych przepisów można uznać za aktualne wyłącznie w oparciu o analizę aktualności cen tych nieruchomości.

Zgodnie stwierdzono, że mając na względzie niewykształcony jeszcze rynek obrotu nieruchomościami w przedmiotowym stanie prawnym, w obecnej sytuacji brak jest możliwości rynkowego zweryfikowania wpływu nowych przepisów na wartość rynkową nieruchomości. Niezależnie ustalono jednakże, że pomimo przekształcenia się z mocy prawa UW na własność, pozostające przy właścicielu nieruchomości dalsze obciążenie finansowe na okres kolejnych 20 lat opłatami w wysokości dotychczasowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, po prostym przeliczeniu skapitalizowanej sumy tych opłat, nieznacznie różni się od skapitalizowanej sumy opłat za UW w jego dotychczasowym okresie oddania w UW, natomiast w znaczący sposób odbiega od prawa własności nieruchomości pozbawionego obciążeń opłat rocznych. Wyżej opisane ustalenie nie wyczerpuje jednak sytuacji szczególnych, które każdorazowo wymagają  indywidualnego zbadania przez rzeczoznawcę majątkowego.

Stwierdzono także, że na obecnym etapie rzeczoznawca majątkowy nie ma dostępnej możliwości weryfikowania nieruchomości pod katem ew. sposobu uiszczenia opłaty przekształceniowej lub skorzystania z bonifikaty z tego tytułu.

Przyjęto, iż dopóki w obrocie nie zaczną pojawiać się transakcje dla nieruchomości objętych „nowym” prawem własności i możliwym będzie zbadanie rynkowej zależności między tymi prawami, z ostrożnością należy podchodzić do zrównania wartości rynkowej przekształconego prawa użytkowania wieczystego do rynkowej wartości prawa własności. Przychylono się do stwierdzenia, że zmiana wprowadzona przepisami z początku tego roku nie miała istotnego przełożenia na rynkową wartość nieruchomości zabudowanych, których grunt pozostawał dotychczas w UW oraz nieruchomości lokalowych, posiadających dotychczas udział w prawie UW, z uwagi na uwzględnienie dalszych obciążeń finansowych związanych z tym przekształceniem.

 

Dnia 6 czerwca 2018 r. zostało wydane Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie Rady Standardów Wyceny Nieruchomości (Dziennik Urzędowy Ministra Inwestycji i Rozwoju rok 2018 poz. 20).

Dnia 22 lutego 2018 r. zostały wydane Zarzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie powołania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej (Dziennik Urzędowy Ministra Inwestycji i Rozwoju rok 2018 poz. 4 ) oraz Zarzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie odwołania i powołania Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (Dziennik Urzędowy Ministra Inwestycji i Rozwoju rok 2018 poz. 3.)

Dnia 29 stycznia 2018 r. zostało wydane Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw organizacji Krajowego Zasobu Nieruchomości (Dziennik Urzędowy Ministra Inwestycji i Rozwoju rok 2018 poz. 1.)