:
  

Biuletyn Nr 2/2010
(str. 3-6) 

Obszary ryzyk związanych z wyceną nieruchomości w świetle Krajowego Standardu Wyceny Specjalistycznego KSWS 3.
 

Biuletyn Nr 2/21 kwiecień 2009
(str. 17-27) 

Dynamika cen lokali mieszkalnych w Poznaniu w latach 2007 - 2008.