:
  

Biuletyn Nr 1 / marzec 2012
(str. 32-35)

Podatek katastr(of)alny na szczęście zaniechany eksperyment.