:
  

 Biuletyn Nr 1 / marzec 2012
(str. 15-19)

Powierzchnia budynków i lokali.