:
  

Biuletyn Nr 1/marzec 2011
(str.20-22)

Podwójne księgi wieczyste.