:
  

Biuletyn Nr 3/2014
(str. 16-22)

O wycenie znaku firmowego.