:
  

Biuletyn nr 1/2016

Koncepcja nowoczesnych baz danych dla potrzeb rzeczoznawców majątkowych.
  

Biuletyn nr 4/grudzień 2010
(str.50-52)

Raport z badania stanu baz danych w Polsce.