:
  

Biuletyn Nr 4/2013
(str. 23-25)

Najnowsze zmiany z prawie zamówień publicznych.