:

Biuletyn Nr 1/2018 (49)

PRZESTRZENNE ZRÓNICOWANIE WYBRANYCH CECH MORFOLOGICZNYCH TERENÓW ZURBANIZOWANYCH W WIELKOPOLSCE I ZASTOSOWANIE W ANALIZIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI
  

Biuletyn Nr 1-2/ 2017

Analiza cen transakcyjnych nieruchomości zurbanizowanych w powiecie obornickim w kontekście przemian funkcjonalno-przestrzennych.
  

Biuletyn Nr 1/ 2016

Strategie na rynku kamienic wobec przemian funkcjonalnych w przestrzeni miejskiej.
  

Biuletyn Nr 3/2014
(str. 34-49)

Problematyka oceny zmian wartości nieruchomości w związku z tworzeniem obszarów ograniczonego użytkowania wokół lotnisk.
  

Biuletyn Nr 4/2013
(str. 4-11)

Wartość nieruchomości w planowaniu przestrzennym.
  

Biuletyn Nr 2 / czerwiec 2011
(str. 62-76)

Narzędzia obliczeniowe pomocne rzeczoznawcy majątkowemu w oszacowaniu skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  

Biuletyn Nr 3/ wrzesień 2010
(str. 29-33)

Kredyt hipoteczny jako źródło finansowania inwestycji na rynku nieruchomości.
  

Biuletyn Nr 1/13 kwiecień 2006
(str. 4-7)

Czynniki kształcące wartość lokali mieszkalnych na rynku wtórnym w Poznaniu - analiza preferencji nabywców.
 

Biuletyn Nr 1/15 kwiecień 2007
(str. 4-10)

Wartość nieruchomości obarczonych wadą niekorzystnego sąsiedztwa.
  

Biuletyn Nr 2/12 wrzesień 2005
(str. 14-18)

Zróżnicowanie przestrzenne wartości gruntów niezabudowanych w Pozaniu.
  

Biuletyn Nr 2/12 wrzesień 2005
(str. 19-23)

Czynniki kształtujące wartość działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Poznaniu.