:
  

Biuletyn Nr 2 / czerwiec 2011
(str. 245-265)

 Dyrektywa parlamentu europejskiego i rady w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim.
 

Biuletyn Nr 2 / czerwiec 2011
(str. 266-275)

 Ochrona Miasta Poznania przed powodzią.