:
  

Biuletyn Nr 1- 2/  marzec 2013 (35-36)
(str 56 - 58)

Obszary ryzyka w wycenie nieruchomości gruntowych zabudowanych.