:
  

Biuletyn Nr 2 / czerwiec 2011
(str. 242-244)

Trzy niezależne aspekty użytkowania wieczystego.