• Direction ul. Gronowa 22, pok. 310, Poznań
 • Phone +48 61 8208 951

7 listopada br. odbyło się spotkanie przedstawicieli naszego Stowarzyszenia z Dyrektorem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu p. Małgorzatą Waszak, podczas którego poruszone zostały problematyczne kwestie zaistniałe podczas współpracy rzeczoznawców majątkowych z Ośrodkiem. Po przyjęciu zapewnienia ze strony Pani Dyrektor, iżwspółpraca z rzeczoznawcami majątkowymi jest przedmiotem jej nieustannej troski,wskazano na nw. uchybienia i niedogodności, które, w ocenie rzeczoznawców majątkowych, czyni ją wysoce niesatysfakcjonującą.

 1. Zakres danych, które zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, winien zawierać RCiW (wykaz–załącznik nr 1), ze szczególnym wskazaniem na braki w nw. informacjach o gruntach, budynkach i lokalach:
  • uzbrojenie: istniejące, możliwe do podłączenia,
  • przeznaczenie w mpzp lub DWZ,
  • rodzaj i szczegóły obciążenia: dożywocie, zastaw, hipoteka, służebność osobista, gruntowa,przesyłu i inne,
  • strona sprzedająca,
  • stawka podatku VAT,
  • powierzchnia użytkowa budynku, jako atrybut pozyskiwany do RCiWz bazy danych EGiB,
  • instalacje w lokalu,
  • liczba izb, nr kondygnacji, powierzchnia użytkowa lokalu, rodzaj lokalu, jako atrybuty pozyskiwane do RCiW z bazy danych EGiB,
  • niedostatecznie rozbudowana klasyfikacja nieruchomości wg funkcji,
  • opis transakcji: jedna czy klika nieruchomości, jedna czy kilka działek, cena transakcji i składniki ceny wchodzące w skład tej ceny,
  • nr KW- choć literalnie nie wymieniony w ww. rozporządzeniu, jako informacja udostępniana w ramach RCiW, to umożliwia jednak RM uzupełnienie części z ww. danych, które w rejestrze tym winne się znaleźć, a nie są udostępniane.
 2. Wskazano na liczne błędy w sposobie wprowadzania danych do RCiW.
 3. Udokumentowano praktykę zawyżania, tj. wielokrotnego, naliczania opłaty za udostępnienie danych z RCiW, co wynika z faktu, jak wyjaśniono,niedoskonałości oprogramowania, które uniemożliwia opisanie transakcji w ramach jednego rekordu, w przypadku gdy obejmuje ona więcej niż jedną nieruchomość lub działkę. W sytuacji takiej każda działka wprowadzana jest do rejestru, jako odrębny rekord, od którego naliczana jest każdorazowo odrębna opłata.
 4. Wskazano, iż opłaty za udostępnianie danych z RCiW wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Tabela nr 11-załącznik nr 2) określone zostały dla pełnego zakresu danych wynikających z ww. rozporządzenia, przy czym jednostką rozliczeniową jest nieruchomość będąca przedmiotem transakcji, a nie jak ma to miejsce w tut. PODGiK do wysoce ograniczonego zakresu danych i w przeliczeniu na działkę.
 5. Ponieważ PODGiK ponownie podjął decyzję o zakazie fotografowania w ramach wglądu w akty notarialne, przedłożono stanowisko Głównego Geodety Kraju i pozostałe, w załączeniu (załącznik nr 3), zgodnie z którymi zakaz ten nie ma podstaw prawnych.
 6. Omówiono również sposób udostępniania do wglądu aktów notarialnych, w ramach którego PODGiK wymaga dysponowania „nr zmiany”, a w przypadku jego braku, pracownicy odmawiają wskazania szczegółowej lokalizacji dokumentu, udostępniając cały rocznik aktów celem samodzielnego jego odszukania.
 7. Zgłoszono ograniczanie liczby osób towarzyszących rzeczoznawcy majątkowemu podczas przeglądania aktów notarialnych w Ośrodku.

W zakresie punktów 1-4 uzyskano wyjaśnienie, iż zgłoszone kwestie wymagają dalszego wyjaśnienia, a decyzje w w/w sprawach zostaną przekazane w terminie późniejszym. W zakresie pkt. 5 Pani Dyrektor na razie powołuje się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego potwierdzający stanowisko Ośrodka, jednakże sprawa ma zostać rozpatrzona. W zakresie pkt. 6, zgodnie z uzyskanym od Pani Dyrektor zapewnieniem, sytuacje takie nie będą się powtarzały, a pracownicy zobowiązani zostaną do wskazania położenia dokumentu w zbiorach. W przypadku większej liczby danych do odszukania rzeczoznawcy majątkowi są proszeni o wcześniejsze przesłanie zamówienia na wyszukanie zmian drogą mailową. W zakresie pkt. 7 Ośrodek nie będzie „limitował” liczby osób spisujących dane z aktów notarialnych w ramach jednego wniosku. Jedynym ograniczeniem w tym zakresie jest liczba przeznaczonych dla tego celu miejsc i Pani Dyrektor liczy, iż rzeczoznawcy majątkowi będą w tym zakresie elastyczni.

Ponadto Pani Dyrektor wyjaśniła, iż co do zasady „wgląd” rzeczoznawcy majątkowego ogranicza się do zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków i zdaniem Pani Dyrektor nie może być utożsamiany z wglądem do zasobu EGiB czy GESUT, z których pozyskanie informacji odbywa się w formie i za opłatą określoną w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Tabela nr 11- załącznik nr 2).Nie uzyskano w tej kwestii rozwiązania satysfakcjonującego rzeczoznawców chcących dokonać wglądu np. do mapy zasadniczej. Nadto wyjaśniono, iż odbiór zamówień przez pracowników zamawiającego każdorazowo odbywa się za opłaconym pełnomocnictwem i Pani Dyrektor nie widzi możliwości odstąpienia od tej zasady. Przypadki wydania zamówionych materiałów bez pełnomocnictwa (IIp.) to indywidualne odstępstwo od zasady i raczej nie można liczyć na jego powszechność. Alternatywą (do przetestowania) może być zamówienie dokumentu w formie elektronicznej, przez ePUAP, o niższej opłacie (patrz załącznik nr 2) lecz bez czerwonych pieczątek– podpis elektroniczny.

Na zakończenie otrzymano zapewnienie, iż zaplanowano wdrożenie nowego systemu informatycznego w Ośrodku, pozwalającego na kompatybilnym funkcjonowaniu różnych warstw zbiorów Ośrodka, dla wykorzystania m.in. rzeczoznawców majątkowych, co w przyszłości poprawi naszą współpracę.

 

Adrianna Szarafińska

Członek Rady SRMWW


Aktualizacja

Tydzień po spotkaniu uzyskaliśmy informację od Pani Dyrektor, iż przywrócono udostępnianie numerów ksiąg wieczystych rzeczoznawcom majątkowym  smile 1 natomiast pozostałe kwestie są nadal na etapie wyjaśniania i zostaną nam przedstawione na kolejnym spotkaniu w grudniu br.

Załączniki:

nr 1pdf icon  nr 2  pdf icon  nr 3a pdf icon nr3b pdf icon nr 3c pdf icon  nr 3c`pdf icon